PODWYŻKI, ETATY I INNE POSTULATY

Związek wystąpił do do Zarządu TVN z postulatami: 

1.     Zaproponowanie wszystkim pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowy cywilnoprawne i samozatrudnienie (śmieciówki) umów o pracę. Wnioskujemy o zamianę umów „śmieciowych” na umowy o pracę wszystkim współpracownikom, którzy wyrażą taką chęć.

2.     Zagwarantowanie pracownikom w umowach o pracę średnio 22 dyżurów miesięcznie (z uwzględnieniem przepisów KP) dla umów mających zmienną część honoracyjną (zależną od ilości dyżurów). Obecnie pracownicy mogą nawet zarabiać 1/3 mniej, gdy przełożony nie przydzieli im dyżurów w danym miesiącu.

3.     Podwyżki płac dla wszystkich pracowników i współpracowników w wysokości średniej inflacji za ostatnie 12 miesięcy. Ostatnie podwyżki płac (średnio 3,7% w 2022 i 8,9% w 2023) przy nawet oficjalnej kilkunastoprocentowej a rzeczywistej kilkudziesięcioprocentowej inflacji w latach 2022-23 spowodowały, że nasze realne płace zmalały drastycznie. Dlatego postulujemy o takie podwyżki, aby nasze realne płace pozostawały przynajmniej na tym samym poziomie. Dzięki nam wszystkim i naszej pracy firma wypracowała duży zysk.

Firma odpowiedziała, że nie jest w stanie udzielić wszystkim podwyżek w wysokości średniorocznej inflacji. Związek zaproponował negocjacje ws wysokości podwyżek rekompensujących inflacje.

ZMIANY OKRESU ROZLICZENIOWEGO

Okres rozliczeniowy to okres, dla którego dokonuje się ustalenia, czy planowany czas pracy pracownika mieści się w granicach obowiązujących pracownika norm czasu pracy w przyjętym systemie pracy oraz czy nie zostanie przekroczona przeciętnie pięciodniowa norma czasu pracy, a także okres, po upływie którego dokonuje się rozliczenia czasu pracy tego pracownika (w tym nadgodzin). Wiele lat temu TVN wydłużył okres rozliczeniowy do 12 miesięcy. Otrzymaliśmy wiele sygnałów zarówno od pracowników jak i od menadżerów, że ten okres należy skrócić.

Obecnie Związek zwrócił się do pracodawcy o wprowadzenie 3 miesięcznego okresu rozliczeniowego.

ODPOCZYNKI

DOBOWE I TYGODNIOWE WAŻNYM PRAWEM PRACOWNIKA

Zwróciliśmy pracodawcy uwagę na nie zachowanie norm godzinowych nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego w niektórych działach naszej firmy. Pracodawca przeprowadził kontrole w wyniku której wprowadził niezbędne zmiany i poprawki w harmonogramach pracy (grafikach dyżurów).

SUMMER FRIDAYS DO POPRAWY

Związek wystąpił do pracodawcy o zmianę części zasad programu Summer Fridays. Proponowane zmiany mają na celu umożliwienie skorzystania z Summer Fridays tym pracownikom, którzy obecnie nie są w stanie skorzystać z programu. O wynikach negocjacji będziemy informować po zawarciu porozumienia.

(NIE)TRZEŹWE SPOJRZENIE

 

Miało być dobrze i mądrze, ale raczej nie będzie. Nowe zapisy w Kodeksie Pracy pozwalają badać pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu (chodzi o psychotropy, narkotyki). Niby proste, ale może skomplikować życie i pracodawcom i pracownikom.

 

Przy wprowadzaniu nowelizacji KP chyba zabrakło trzeźwego spojrzenia. Okazuje się, że prędzej wyleci z pracy osoba, która się leczy niż taka, która sięga po substancje narkotyczne spoza listy ministra zdrowia. Powód? Osobom leczącym się z narkolepsji, otyłości czy ADHD lekarze przepisują farmaceutyki zawierające m.in. pochodne amfetaminy. Te substancje mają również działanie pobudzające. Dbający o zdrowie pracownik może również trafić na badanie trzeźwości a amfetamina i jej analogi są na ministerialnej liście środków zakazanych. Są tam również opioidy stosowane w leczeniu bólu. A jeśli kontrola wykaże obecność tych środków w organizmie będzie to „ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych skutkujące odpowiedzialnością porządkową lub dyscyplinarną, z rozwiązaniem umowy włącznie”. 


Związki Zawodowe Pracowników TVN prowadziły z firmą uzgodnienia regulaminu pracy w sprawie badań trzeźwości. Wynegocjowaliśmy następujące zapisy:

- Osoby prowadzące kontrole powinny wcześniej przejść szkolenie i informować pracownika w jaki sposób badanie będzie przeprowadzone.

- Pracownik poddawany kontroli może wskazać świadka badań. Nie może to jednak opóźniać ani utrudniać przeprowadzenia kontroli. Na prośbę pracownika osoba badająca musi przedstawić wyciąg z regulaminu dotyczący kontroli.

- Na żądanie osoby badanej przebieg testu może być utrwalony przez osoby prowadzące kontrolę nagraniem z telewizji przemysłowej lub innym narzędziem (np. kamerą z telefonu). Takie nagranie trafi do protokołu kontroli i może być udostępnione osobie badanej po uzgodnieniu tego z pracodawcą. Rejestracje audio/video będą też stosowane przez kontrolujących stan pracownika, gdy jego zachowanie będzie agresywne lub będzie kontrolę utrudniał.

 

ZZPTVN wynegocjował z Zarządem TVN zapisy w regulaminie pracy:

- Pracownik, u którego stwierdzono obecność środków działających podobnie do alkoholu może przedstawić zaświadczenie lekarskie poświadczające legalne zażywanie leków zawierających określone substancje oraz dawki zalecone do przyjmowania oraz zaświadczające o braku zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia wynikających z zażywania tych leków, a także informację o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku zajmowanym przez pracownika. Takie zaświadczenie lekarskie pracownik może przedstawić przed przeprowadzeniem kontroli lub w trakcie jej przeprowadzania. Pracodawca po otrzymaniu od pracownika zaświadczenia może go skierować na badania potwierdzające dopuszczalność zawartości wymienionych w nim środków działających podobnie do alkoholu i weryfikujących zdolność do wykonywania pracy. Biorąc pod uwagę przedłożone dokumenty i okoliczności sprawy pracodawca podejmuje decyzję w sprawie dopuszczenia pracownika do wykonywania obowiązków zawodowych.


Ze względów na rozbieżność w kilku innych kwestiach Zarząd TVN nie uzgodnił ze Związkiem całości regulaminu pracy.


Więcej można wyczytać w rozporządzeniu:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000317/O/D20230317.pdfKonsultacje ze Związkiem dotyczące pracy zdalnej

         Możliwość pracy zdalnej to efekt nowelizacji Kodeksu Pracy. Przepisy nakazują pracodawcom wprowadzenie zasad takiej pracy. Ustawodawca dał jednak pracodawcom swobodę we wprowadzeniu tych zasad bez konieczności uzgodnienia ich ze związkami zawodowymi.

Niemniej Związek Zawodowy Pracowników TVN w wyniku konsultacji z Zarządem TVN wprowadził kilka korzystnych dla pracowników poprawek do Regulaminu pracy zdalnej naszej firmy.Pozostałe zmiany Regulaminu Pracy

Praca zdalna i trzeźwość to nie wszystkie zagadnienia regulaminu pracy, które Związek konsultował ze Zarządem TVN.  Dotychczas uzgodniono m.in. zapisy o:Jeśli po przeczytaniu regulaminu pracy i innych wewnętrznych przepisów znajdziecie zapisy, które wzbudzą jakieś kontrowersje prosimy o przysłania maila na adres kontakt@zzptvn.org

Pamiętajcie, żeby wysyłać maile z prywatnej poczty. Gwarantujemy anonimowość.

Pomoc Prawna

ZZPTVN podpisał umowę na świadczenie usług prawnych. Jeśli chcielibyście skorzystać z porady napiszcie z prywatnej poczty mail na adres kontakt@zzptvn.org

W związku o ograniczeniami wynikającymi z abonamentu porad każdą sprawę rozpatrzymy indywidualnie. 

Przypominamy też, że bezpłatnych porad prawnych w zakresie prawa pracy udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

https://www.gov.pl/web/pip/nieodplatne-porady-prawne


RATUNKU!

Tak piszą czasem do związków zawodowych pracownicy, którzy są gnębieni, mobbingowani, pomijani przy wypłacaniu premii, pomijani w awansach itp. Jednak warto sobie uświadomić, że w czasie każdej akcji ratowniczej wola musi być nie tylko po stronie ratowników, ale też ratowanych. Jeśli tonąca osoba z własnej woli nie złapie koła ratunkowego to idzie na dno. Warto więc sobie uzmysłowić, że samo zgłoszenie się o pomoc do związków nie załatwia sprawy. 


- "Uważam, że jestem mobbingowana/mobbingowany. Proszę związki o pomoc".


OK. Musisz jednak wiedzieć, że trzeba ze związkami współpracować np. przy zgłaszaniu problemów do compliance. Wyobraźcie sobie taką sytuację: Związki dostając sygnał od pracownika, że w firmie źle się dzieje zgłaszają sprawę do compliance. Padają wówczas pytania o konkrety. A konkrety to gotowość pracownika do złożenia wyjaśnień. 


- "Jak się zgłoszę do compliance to mnie zwolnią". 


Jak się nie zgłosisz to cię zwolnią szybciej, niż ci się wydaje. Przełożony cię krzywdzi? Miej w sobie godność (odwaga to niepotrzebne w tej sytuacji słowo, bo ludzie dbający o godność są odważni), by to powiedzieć. Nie ukrywaj się. 

NAUCZ SIĘ KORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW. 

Źli przełożeni korzystają z bezprawnych działań, bo chowający godność w kieszeni pracownicy im na to pozwalają. 


- "Łatwo powiedzieć, żebyśmy korzystali ze swoich praw!" - odpowiedzą pracownicy. - "Mamy dzieci, rachunki, kredyty. Jak nas zwolnią to jak sobie poradzimy?" 


Jak chcą was zwolnić to i tak zwolnią. Zadajcie więc sobie pytanie, dlaczego ma was zwolnić szef, który gnębi, poniża, blokuje wasze aspiracje zawodowe, płacowe itp.?

Przy planowanym zwolnieniu pracownika firma ma obowiązek zasięgnąć opinii związków zawodowych. Najczęściej kończy się zwolnieniem pracownika, bo nie chcąc "zaogniać" sytuacji nie zgłasza się do compliance lub nie chce zeznawać przed sądem. I co? Sytuacja nie jest zaogniona, a pracownik i tak jest na bruku. 

Im prędzej i częściej pracownicy zaczną korzystać ze swoich praw, tym prędzej jest szansa na poprawę jakości pracy. 

NEC HERCULES CONTRA PLURES


Piszcie na mail: kontakt@zzptvn.org Przypominamy, żeby do korespondecji ze związkami używać poczty prywatnej. Gwarantujemy anonimowość.


Powołanie Społecznego Inspektora Pracy


         Społeczna Inspekcja Pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych. Reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe. Społeczni Inspektorzy Pracy posiadają szerokie kompetencje i uprawnienia kontrolne.

ZZPTVN powołał Społecznego Inspektora Pracy. TVN nie mając takich uprawnień nie uznał powołania przez nasz związek Społecznego Inspektora Pracy i jednocześnie zwolnił go z pracy. Działanie to zostało zgłoszone do Państwowej Inspekcji Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy uznała powołanie  Społecznego Inspektora Pracy w TVN za prawidłowe i zaleciła nierozwiązywanie stosunku pracy z pracownikiem pełniącym funkcję Społecznego Inspektora Pracy. Sprawa trafiła do Sądu Pracy. O wynikach rozstrzygnięć będziemy informować na bieżąco.